سالنامه اکسیر در چهاردهمین نمایشگاه تبلیغات،بازاریابی و صنایع وابسته 

سالن ۷ – غرفه ۱۱۲