سررسید 97

سالنامه اکسیر

تولید سررسید های اختصاصی
محصولات

 

اندازه جلد و لت سررسید در قطع های مختلف

shomare18_andaze_jeld

این بخش مربوط به اندازه های استاندارد و مهم قطع های مختلف سررسید ها می باشند . بی شک رعایت درست این اندازه ها در چاپ جلد و لت های رنگی سررسید بسیار مهم می باشد و هرگونه اشتباه موجب خرابی ظاهری کار و نازیبایی سررسید نهایی صحافی شده خواهد شد .با این حال جهت طراحی جلد و لت های رنگی و غیره حتماً این اندازه ها را با تولید کننده در میان بگذارید و با هماهنگی اقدام کنید .

 

اندازه لت سررسید وزیری دوختی :

سایز سررسید وزیری دوختی

 

اندازه لت سررسید اروپایی دوختی :

سایز لت سررسید اروپایی دوخت

 

اندازه لت سررسید اروپایی فنری :

سایز لت سررسید اروپایی فنری

 

اندازه جلد سررسید وزیری دوختی :

سایز جلد سررسید وزیری دوختی